India

India(English)

text to mp3 spokesman:Karl
Karl
France

France

text to speech spokesman:Celine
Celine
korea

Korea

text to mp3 spokesman:Seoyeon
Seoyeon
Australia

Australia

text to audio spokesman:Russell
Russell
Italy

Italy

text to sound spokesman:Giorgio
Giorgio
Iceland

Iceland

text to mp3 spokesman:Dora
Dora
Poland

Poland

text to speech spokesman:Ewa
Ewa
America

USA(English)

text to audio spokesman:Kimberly
Kimberly
Denmark

Denmark

text to sound spokesman:Naja
Naja
Russia

Russia

text to mp3 spokesman:Tatyana
Tatyana
Netherlands

Netherlands

text to speech spokesman:Ruben
Ruben
Rome

Rome

text to audio spokesman:Carmen
Carmen
Norway

Norway

text to sound spokesman:Liv
Liv
Protugal

Portugal

text to mp3 spokesman:Vitoria
Vitoria
Japan

Japan

text to speech spokesman:Takumi
Takumi
Spain

Spain

text to audio spokesman:Enrique
Enrique
Britain

Btitain

text to sound spokesman:Emma
Emma
America

USA(English)

text to mp3 spokesman:Joanna
Joanna
Sweden

Sweden

text to speech spokesman:Astrid
Astrid
Turkey

Turkey

text to audio spokesman:Filiz
Filiz
Wales

WAL(English)

text to sound spokesman:Geraint
Geraint
Canada

Canada

text to mp3 spokesman:Chantal
Chantal
Germany

Germany

text to speech spokesman:Vicki
Vicki
Britain

UK(English)

text to mp3 spokesman:Brian
Brian